Borzoi needing Homes

Adoption Pending 


No borzoi awaiting adoption


  © Alma Abrahams